Prestandadeklarationer

Fingerskarvat konstruktionsvirke
Fingerskarvat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke
Märkning medföljande kommersiellt dokument fingerskarvat virke
Prestandadeklaration Furu
Prestandadeklaration Gran
Träpaneler

Tillverkningscertifikat

Certifikat fingerskarv SC0526-15 – SV 15497:2014
Certifikat fingerskarv SC0526-15 – EN 15497:2014
Certifikat tillverkningskontroll 191502 – SV-14081
Certificate of Production Conformity 191502 – EN – 14081
Certificate of Membership – Timber Products Inspection, USA

ISPM certifikat från Jordbruksverket

ISPM

Hållbarhetsrapporter

Rapport för 2023
Revisorsyttrande för 2023

Impregnerat

20 års rötskyddsgaranti NTRA A + AB
Avfallsdeklaration-Traskydd-NTR-AB-Wolmanit-CX-8WB
Avfallsdeklaration-Traskydd-NTR-A-Wolmanit-CX-8WB
Produktinformationsblad – NTR A
Produktinformationsblad – NTR AB

Förnyelsebart är bra

Skogsbruket i Sverige har en lång tradition av att ge och ta på samma villkor. Därför är trä ett miljöriktigt val som bidrar till en långsiktigt hållbar användning av resurser.

Under tiden trädet växer omvandlar det koldioxid från luften till syre. En skog som sköts aktivt och väl har god tillväxt och hög syreom vandling. När trädet sedan skördas och förädlas är processen energisnål jämfört med andra byggmaterial. Materialet är hållbart och tåligt samt fungerar bra både att förbränna och återvinna. En rätt skött skog är helt enkelt en oändlig resurs.

För varje träd som avverkas planterar vi minst två nya plantor!

För oss är det viktigt med ett långsiktigt ansvar gentemot våra kunder och vår skog.

PEFC Certifiering

AB Hilmer Andersson är certifierat enligt PEFC, det internationella systemet för certifiering av ett uthålligt skogsbruk och dess produkter. Detta betyder att vi inte accepterar virke som kommer från följande källor:

  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (nyckelbiotoper)
  • Genmanipulerade (GMO) träd
  • Illegala skogsavverkningar
  • Naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning

AB Hilmer Andersson ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas och följer rutiner i syfte att kraven ska tillgodoses för alla våra inköp av skogsråvara.

PEFC

Klicka på länkarna för att läsa senaste rapporterna i pdf-format.
Policy Socialt Ansvarstagande
Certificate PEFC Forest Management
Certificate PEFC Chain of custodyProsilva

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen till färdig produkt. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har AB Hilmer Andersson ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Prosilva tar ansvar för att gruppen uppfyller de krav som standarderna ställt upp och tillhandahåller även utbildningar. Kontakta en våra virkesköpare eller Skogscertifiering Prosilva AB om du vill veta mer om vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!

”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar!

Klagomålsrutin

Har ni synpunkter eller klagomål på hur AB Hilmer Andersson hanterar och arbetar i förhållande till våra certifikats standarder och regelverk, kontakta i första hand Jonas Nilsson på AB Hilmer Andersson – jonas.nilsson@hilmer.se 

I handläggnings- och administrativa frågor ska du få ett svar inom två (2) veckor.

I frågor som rör fältmässiga områden får du svar inom två (2) månader. AB Hilmer Andersson informerar certifieraren Intertek, samt certifieringsorganisationerna om avvikelsen.

Har du frågor som leverantör av skogsprodukter eller köpare av virkesråvara som är certifierad är du välkommen att kontakta oss på AB Hilmer Andersson.